Čistenie a pravidelná údržba klimatizačných zariadení je dôležitá z viacerých hľadísk. Znečistené
zariadenia môžu mať negatívny vplyv na naše zdravie, môžu zapáchať, chýbajúca údržba môže
spôsobiť aj poruchu klimatizačného zariadenia…

Vnútro vnútornej jednotky klimatizácie – vplyvom neustáleho kondenzovania pár – pri prevádzke
chladenia je vlhká, čo vyhovuje rozmnoženiu baktérií, vírusov a húb. Tieto choroboplodné patogény
zapáchajú, v extrémnych prípadoch môžu byť príčinou ochorení dýchacích ciest, preto je účelné
udržiavať klimatizáciu čistú. Výrobcovia vyvíjajú stále nové a nové nátery na potlačenie vzniku
baktérií a húb. Takýmto náterom je napríklad strieborný náter Samsungu na vzduchových filtroch a
výmenníkoch tepla.
Druhou príčinou, prečo je dôležitá pravidelná údržba a čistenie, je zabezpečenie prevádzkyschopnosti
zariadenia. Vnútorné jednotky klimatizačných zariadení vplyvom svojej činnosti spôsobujú cirkuláciu
veľkého množstva vzduchu, ktorý vracajú do miestnosti prúdením cez chladiace alebo vyhrievacie
telesá (výmenníky tepla). Výmenník tepla musí byť dostatočne veľký, aby zariadenie bolo schopné
dodávať želaný výkon, pritom ale nesmie byť príliš veľký, lebo by tým klimatizácia pôsobila negatívne
na estetické požiadavky.
Schodnou cestou je vytvorenie výmenníka z husto usporiadaných platní, ktoré hoci spĺňajú obidve
podmienky, ale na platniach – kvôli ich hustému usporiadaniu – sa zachytáva určité množstvo
čiastočiek prachu a chlpov. Cez upchaté platne vzduch nemôže bez prekážky prúdiť, čo nakoniec
vedie v chybnému fungovaniu klimatizácie. Hoci prachové filtre vnútorných jednotiek klimatizácie
zachytia veľké množstvo nečistôt, na lamelách výmenníkov tepla sa ale usadí veľa špiny, čo časom
znižuje efektivitu zariadenia a zvyšuje spotrebu prúdu.

Z hľadiska prevádzkovej funkčnosti je práve tak dôležité aj čistenie vonkajšej jednotky zariadenia.
Vonkajšia jednotka zabezpečuje cirkuláciu oveľa viac znečisteného vzduchu z ulice, preto sa môže
ľahšie zašpiniť, ako vnútorná jednotka. Chĺpky z kvetov topoľov môžu na lamelách výmenníka tepla
vonkajšej jednotky vytvoriť skutočný koberec, ktorý je schopný celkom uzavrieť cestu vzduchu. Ak
vzduch nemôže ochladzovať výmenník tepla vonkajšej jednotky, môže to viesť k vážnej poruche,
preto je dôležité, aby sme ho pri údržbe skontrolovali.

Popri čistení je potrebná aj kontrola parametrov stroja, ako aj hodnôt tlaku, čo technici vykonávajú
pomocou tlakomerov a teplomerov, aby sa zistilo, či klimatizácia pracuje na správnom pracovnom
bode, a funkčné parametre sú v intervale požadovaných hodnôt.

Čistenie klimatizácie začína vyčistením vnútornej jednotky, ktorej výmenník tepla vo vypnutom stave
dôkladne postriekajú dezinfekčnou kvapalinou, (ktorá sa dá obyčajne zaobstarať vo forme spray-a).
Kvapalina potrebuje čas (obyčajne 10-15 minút), aby vyvinula svoj dezinfekčný účinok v každom
drobnom kúte výmenníka tepla. Zariadenie sa potom zapne a necháva sa v chode, čím kondenzovaná
para z výmenníka zmyje dezinfekčnú kvapalinu aj do potrubia pre odvádzanie kondenzovanej vody.

Kým dezinfekčný prostriedok pôsobí, vykonáme čistenie prachových filtrov v tečúcej vlažnej vode, a
potom po dôkladnom vysušení namontujeme do vnútornej jednotky. Ak zariadenie obsahuje aj iné
citlivé vložky do filtrov (napr. plazmový filter), tieto čistíme vždy podľa návodu na použitie daného
zariadenia.

Môžu sa vyskytnúť extrémne znečistené vnútorné jednotky, pre ktorých vyčistenie treba demontovať
celé zariadenie, ktoré treba potom na vhodnom mieste rozobrať a vyčistiť.

Čistenie vonkajšej jednotky obyčajne prebieha stlačeným vzduchom pri vysokom tlaku, ktorý sa fúka
medzi lamely výmenníka v smere opačnom, ako je smer prúdenia vzduchu, dopravovaného
vonkajším ventilátorom, a tak sa usadený prach alebo chĺpky dajú vytlačiť z výmenníka. Podstatou je,
aby výmenník tepla vonkajšej jednotky bol pre vzduch priechodný, a tak, keď sa to vykonalo, dá sa
považovať čistenie vonkajšej jednotky za ukončené.

Ak skúmame spôsob čistenia, v skutočnosti sa nejedná o zložitú prácu, ale ak za základ považujeme
použité chemické látky, často ťažko prístupnú vonkajšiu jednotku, alebo nástroje údržby, predsa
odporúčame čistenie a údržbu klimatizácie zveriť odborníkom. Odborníci, alebo odborný servis
disponuje skúsenosťami, a obratnosťou v čistení, pri nedostatku čoho môže laik utrpieť aj úraz.
Výrobcovia rovno predpisujú v záručných podmienkach vykonávanie údržby znalými pracovníkmi,
preto je silne doporučené zveriť túto prácu odborníkom.

Popri odborníkoch môžeme niektoré kroky čistenia aj sami vykonať podľa postupu, uvedeného v
návode na používanie. Takými sú napríklad vybratie jemne tkaných sietí na filtrovanie vzduchu , ktoré
sa nachádzajú v každom klimatizačnom zariadení a ich umytie. Tieto siete slúžia na zachytávanie
chĺpkov a nečistôt väčších rozmerov, ďalej prachu a robia na tomto poli veľmi dobré služby, lebo
zabraňujú upchatiu výmenníkov tepla vnútornej jednotky.

Výrobcovia predpisujú čistenie raz až dvakrát ročne. Údržbu a čistenie zariadení je účelné vykonať
pred každou klimatickou sezónou, resp. po jej ukončení. Veľkou prednosťou čistenia pred sezónou je,
že príchodom leta nemusíme čakať na servis, ďalej predídeme „státiu v rade“, kvôli preťaženosti
odborníkov alebo servisov.